quy-dinh-ve-boi-thuong-4

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Nghị định 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2.

Quy định về Nghị định mới sửa đổi của Chính phủ.

Theo Nghị định mới thay đổi, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện như sau:

Bộ, ngành có dự án đầu tư thì có trách nhiệm chủ trì, hợp tác với UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng, triển khai dự án mà trong khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải đảm bảo kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định ban hành.

quy-dinh-ve-boi-thuong-1
Hình ảnh quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Nội dung khung chính sách bồi thường của Chính phủ.

Những nội dung chủ yếu của khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi; số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng; phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư).

quy-dinh-ve-boi-thuong-5
Hình ảnh quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Theo nghị định, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện đầy đủ các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Ngoài ra, trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định phải thêm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Kết luận: Căn cứ vào khung chính sách để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quyết định của Chính phủ.

Lưu ý, theo quy định,  đối với những dự án đã được đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày thực thi Nghị định mới sửa đổi (20/2/2020) sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Và đối với dự án đầu tư chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày thực thi Nghị định mới sửa đổi của Chính phủ (20/2/2020) thì sẽ được tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định mới sửa đổi.

quy-dinh-ve-boi-thuong-3
Hình ảnh quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương sau khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành có dự án đầu tư; tổ chức thực hiện và quyết toán các loại kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Bộ, ngành có dự án đầu tư.

Có thể bạn quan tâm: ĐIỂM MỚI CHÍNH SÁCH CỦA BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *